Ta strona używa plików cookie w celu usprawnienia i ułatwienia dostępu do serwisu oraz gromadzenia danych statystycznych. Dalsze korzystanie z tej witryny oznacza akceptację tego stanu rzeczy.
This website uses cookies to improve and facilitate access to the website and to collect statistical data. You accept this by continuing to use the website.
Polityka prywatności / Privacy policy    OK
top of page

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH.

 

W trosce o zapewnienie ochrony przetwarzanych danych osobowych, które nam Państwo powierzają, jak i spełnienia wymogów przewidzianych przepisami prawa, przygotowaliśmy poniższy dokument. Informujemy w nim o sposobie, w jakim przekazane przez Państwa dane są przez nas gromadzone, wykorzystywane, przetwarzane i zabezpieczane.

 

Kto jest administratorem danych

 

Administratorem danych osobowych Klientów (dalej jako „Dane Osobowe”) jest biuro podróży LOVE FOR RIDE Adam Dąbkowski, 03-581 Warszawa, ul. Drapińska 13, (dalej jako „Administrator”).  W przypadku osób, które wyraziły zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych w celach marketingowych administratorami danych jest LOVE FOR RIDE Adam Dąbkowski, 03-581 Warszawa, ul. Drapińska 13, (dalej jako Administrator Danych).

 

Cel przetwarzania danych

 

Celem przetwarzania Danych Osobowych jest realizacja umowy o świadczenie usług turystycznych. Dane osób, które wyraziły zgodę na przetwarzanie danych dla potrzeb marketingu będą przetwarzane w następujących celach: informowania o usługach/imprezach turystycznych świadczonych przez LOVE FOR RIDE, informowania o produktach i usługach naszych Partnerów dotyczących świadczeń powiązanych z naszą ofertą (np. ubezpieczenia turystyczne, wynajem motocykli, dodatkowe usługi). Administratorzy Danych mogą prowadzić działania polegające na profilowaniu klientów w celu dostosowania działań marketingowych do ich potrzeb. W celach marketingowych będą przetwarzane takie dane jak: imię, nazwisko, adres, adres e-mail, nr telefonu, dane dotyczące zakupionej wycieczki i powiązanych produktach i usługach dane dotyczące historii Pani/Pana współpracy z Administratorami Danych, w tym informacje o wcześniej zakupionych wycieczkach i powiązanych produktach i usługach, Informacje te pozwolą nam na jak najlepsze dopasowanie naszej oferty do Pani/Pana potrzeb.

 

 

Podstawa prawna przetwarzania danych

Dane Osobowe będą przetwarzane w oparciu o przesłankę wskazaną w art. 6 ust. 1 lit. b i lit. f Rozporządzenia UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej jako „RODO”), to jest w ramach wykonania umowy o świadczenie usług turystycznych oraz w ramach prawnie uzasadnionego interesu Administratora, którym jest możliwość informowania o wszelkich sprawach związanych z zakupioną imprezą turystyczną. Dane w celach marketingowych przetwarzane są na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

 

Odbiorcy danych

 

Dostęp do Danych Osobowych mogą mieć następujący odbiorcy danych:

- upoważnieni pracownicy Administratora,

- usługodawcy, którym w drodze umowy powierzono przetwarzanie Danych Osobowych na potrzeby realizacji usług świadczonych dla Administratora, w szczególności podmioty takie jak agenci, franczyzobiorcy, podmioty świadczące usługi IT i zatrudniające rezydentów oraz ich upoważnieni pracownicy

- w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania tych usług,

- podmioty uprawnione do otrzymania Danych Osobowych na podstawie przepisów prawa np. linie lotnicze

- podmioty współpracujące z Administratorem przy realizacji umów o świadczenie usług turystycznych, takie jak ubezpieczyciele, podmioty świadczące usługi przelotu, placówki hotelarskie, podmioty zapewniające transfer do destynacji;

- dostawcy usług zaopatrujących Administratora w rozwiązania techniczne oraz organizacyjne, umożliwiające realizację umów o świadczenie usług turystycznych oraz zarządzanie organizacją Administratora, w szczególności firmy kurierskie i pocztowe.

 

Dane przetwarzane w celach marketingowych mogą być przekazywane agencjom marketingowym – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratorów Danych.

 

Czy Twoje dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy?

Nie. Nie świadczymy naszych usług poza terenem Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Okres przechowywania danych

 

Dane Osobowe będą przechowywane przez okres w którym osoba, której dane dotyczą może dochodzić ewentualnych roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy o świadczenie usług turystycznych – od dnia 01.07.2018 r. – 3 lata. W przypadku Danych Osobowych zawartych w dokumentach księgowych będą one przechowywane przez 5 lat zgodnie z wymogami dotyczącymi obowiązku przechowywania dokumentów księgowych. Dane przetwarzane w celach marketingowych będą przetwarzane do czasu wycofania zgody na ich przetwarzanie.

 

 

Zasady gromadzenia danych

 

Podanie Danych Osobowych przez osobę, której dane dotyczą jest warunkiem zawarcia umowy. Niepodanie danych oznaczonych jako wymagane uniemożliwia Administratorowi zawarcie i realizacje umowy. Podanie danych osobowych w celach marketingowych jest dobrowolne.

 

Ustawienia plików cookie

 

a) Co to są pliki cookie?

Niniejsza strona internetowa korzysta z tzw. „plików cookie”. Pliki cookie to małe pliki tekstowe przechowywane w pamięci waszego terminala za pośrednictwem przeglądarki. Przechowują one pewne informacje (np. preferowany język lub ustawienia strony), które wasza przeglądarka może (w zależności od czasu przechowywania pliku cookie) przesłać ponownie podczas następnej wizyty na naszej stronie.

 

b) Jakich plików cookie używamy?

Rozróżniamy dwie kategorie plików cookie: funkcjonalne pliki cookie, bez których funkcjonalność naszej strony internetowej byłaby zmniejszona, oraz opcjonalne pliki cookie używane do celów marketingowych oraz analizy aktywności na stronie. Poniższa tabela zawiera szczegółowy opis używanych przez nas plików cookie:

c) Jak zapobiec wykorzystywaniu plików cookie

Oczywiście można korzystać z naszej strony internetowej bez wykorzystania jakichkolwiek plików cookie. W przeglądarce można w każdej chwili skonfigurować lub całkowicie wyłączyć korzystanie z plików cookie. Może to jednak prowadzić do ograniczenia funkcjonalności i mieć niekorzystny wpływ na łatwość obsługi naszej Strony internetowej. 

Prawa związane z przetwarzaniem Danych Osobowych

 

Osoba, której dane dotyczą może skorzystać z następujących praw:

- prawa do żądania dostępu do swoich Danych Osobowych oraz do ich sprostowania, - prawa do ograniczenia przetwarzania jej danych w sytuacjach i na zasadach wskazanych w art. 18 RODO lub do ich usunięcia zgodnie z art. 17 RODO („prawo do bycia zapomnianym”),

- prawa do przeniesienia Danych Osobowych zgodnie z art. 20 RODO,

- prawa do wycofania w dowolnym momencie udzielonej wcześniej zgody na przetwarzanie jej Danych Osobowych, co jednak nie będzie miało wpływu na legalność przetwarzania danych takiej osoby, które odbywało się w oparciu o tę przesłankę i miało miejsce przed skorzystaniem przez nią z prawa do wycofania zgody, - prawa do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania jej Danych Osobowych z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją, o którym mowa w art. 21 ust. 1 RODO, - prawa wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochrona danych osobowych.

Kontakt z Administratorem Danych

 

W sprawach związanych z przetwarzaniem danych oraz realizacją praw przysługujących osobom, których te dane dotyczą można kontaktować się z Administratorami Danych kierując korespondencję na adres: LOVE FOR RIDE Adam Dąbkowski, 03-581 Warszawa, ul. Drapińska 13 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres biuro@loveforride.com

 

U Administratorów Danych wyznaczony został inspektor ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez email daneosobowe@loveforride.com , lub pisemnie na adres siedziby LOVE FOR RIDE Adam Dąbkowski Osoba, która złożyła wniosek lub żądanie dotyczące przetwarzania jej Danych Osobowych, w ramach korzystania z przysługujących jej praw, może zostać poproszona o odpowiedź na kilka pytań związanych z jej Danymi Osobowymi, które umożliwią weryfikację jej tożsamości. Zgodnie z uzgodnieniami zawartymi pomiędzy Administratorami Danych podmiotem odpowiedzialnym za udzielanie odpowiedzi na pytania dotyczące przetwarzania danych osobowych jest LOVE FOR RIDE Adam Dąbkowski.

Zasadnicza treść uzgodnień jest dostępna pod adresem www.loveforride.com/daneosobowe

Screen Shot 2019-04-26 at 6.25.43 PM.png
bottom of page